Πως λειτουργουμε

Όπως και η Ομολογία Πίστεως έτσι και η οργανωτική δομή της εκκλησία μας στηρίζεται πάνω στο γραπτό λόγο του Θεού.

Η εκκλησία διαποιμαίνεται από τον Προϊστάμενο Πρεσβύτερο – «Ποιμένα» – Θρησκευτικό Λειτουργό, συνεπικουρούμενο στο έργο του από τους λοιπούς Πρεσβυτέρους της εκκλησίας.

Ο Προϊστάμενος Πρεσβύτερος – «Ποιμένας» της εκκλησίας προΐσταται – ποιμαίνει αυτήν, με τη συνεπικουρία και την σύμφωνη γνώμη του Πρεσβυτερίου.

α. Ο Προϊστάμενος Πρεσβύτερος – «Ποιμένας» επιλέγεται από το Πρεσβυτέριο της Εκκλησίας μετά από προσευχή και οδηγία του Αγίου Πνεύματος, και χαίρει της αποδοχής του σώματος της εκκλησίας.

β. Η θητεία του Προϊσταμένου Πρεσβύτερου – «Ποιμένα» είναι ισόβια, εφόσον στο πρόσωπό του συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις των Ιερών Κανόνων του Ευαγγελίου.

γ. Αν στο πρόσωπό του Προϊσταμένου Πρεσβύτερου – «Ποιμένα», παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις των Ιερών Κανόνων του Ευαγγελίου και χαθεί η καλή του μαρτυρία στο σώμα της εκκλησίας, παραιτείται κατόπιν προτροπής ή συναίνεσης του Πρεσβυτερίου και της συνόδου της Εκκλησίας.

Το Πρεσβυτέριο της Εκκλησίας αποτελείται από τους Πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, οι οποίοι μαζί με τον Προϊστάμενο Πρεσβύτερο – «Ποιμένα» ποιμαίνουν αυτήν.

α. Έκαστος Πρεσβύτερος επιλέγεται / παύεται από τον Προϊστάμενο Πρεσβύτερο – «Ποιμένα», με τη σύμφωνη γνώμη του Πρεσβυτερίου και της συνόδου της Εκκλησίας.

β. Η θητεία του Πρεσβυτέρου είναι ισόβια, εφόσον στο πρόσωπό του συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις των Ιερών Κανόνων του Ευαγγελίου και μόνον. Δύναται να παραιτηθεί με έγγραφη επιστολή προς το Πρεσβυτέριο.

γ. Ο αριθμός των Πρεσβυτέρων της εκκλησίας καθορίζεται από τον Προϊστάμενο Πρεσβύτερο – «Ποιμένα», με τη σύμφωνη γνώμη του Πρεσβυτερίου, σύμφωνα με τις ανάγκες της πνευματικής διαποίμανσης των μελών της.